Privacyverklaring - https://www.knoalstermarathon.nl/

Contact:
info (at) knoalstermarathon.nl
Ga naar de inhoud
Nieuws
Privacyverklaring Runners Stadskanaal
Dit is de privacyverklaring van Runners Stadskanaal, gevestigd aan Sportparklaan 5 te Stadskanaal, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40038439, hierna te noemen: ‘de Vereniging’.
Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: privacy@runnersstadskanaal.nl
In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.
Doel
Welke persoonsgegevens
Grondslag
Bewaartermijn
Ontvangers
Deelname aan de Knoalster Marathon van Runners Stadskanaal
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Bankrekeningnummer
Toestemming
Van inschrijving tot maximaal 6 maanden na het evenement
 • Organisatie Knoalster Marathon
 • Boekhouder
Versturen digitale berichten via mail, twitter, instagram en facebook.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
Uitvoering van de overeenkomst
Van inschrijving tot maximaal 3 maanden na het evenement
Organisatie Knoalster Marathon
Cookies
Knoalster Marathon gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de pagina’s van een website wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kunt blijven op een website en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites - en welke pagina’s - door bezoekers worden bekeken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Foto’s
Een foto is tegenwoordig zo gemaakt. Je kunt er bijna niet meer omheen en een actiefoto van een sporter levert vaak een mooi plaatje op. Foto’s van Runners worden soms op de website geplaatst. Veelvuldig wordt gebruik gemaakt van fotomateriaal en ook op Instagram, Facebook en onze website. Foto’s van deelnemers zijn op alle genoemde media alleen te bekijken. Soms maken bezoekers of andere aanwezigen foto’s van het evenement. De organisatie van de Knoalster Marathon heeft geen controle over het publiceren van deze foto’s en daarom is de organisatie van de Knoalster Marathon hier ook niet verantwoordelijk voor.
Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de organisatie van de Knoalster Marathon van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zullen wij u bellen of u degene bent die een aanvraag heeft ingediend. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.
Beveiliging persoonsgegevens
De organisatie van de Knoalster Marathon treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
o    Alle personen die namens de organisatie van de Knoalster Marathon van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
o    We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
o    Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
o    We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
o    Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.
Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.
Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Knoalster Marathon. Andere websites kunnen hun eigen privacy beleid hanteren. De organisatie van de Knoalster Marathon raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.
Wijziging van het privacy beleid
De organisatie van de Knoalster Marathon past haar privacy beleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. De organisatie van de Knoalster Marathon raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de organisatie van de Knoalster Marathon er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.
Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke:             Organisatie Knoalster Marathon
E-mail:                               info@knoalstermarathon.nl
Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
Knoalster Marathon
Bewegen waarin tijd geen rol speelt
Terug naar de inhoud